Coupon Code: 12176 ENGLISH | 简体中文
Traffic Convenient transportation to bring you a better stay experience
booking

Business zone: sanxiangzhen (三乡镇)
Area: sanxiangzhen (三乡镇)
Address: No.8 Jingguan Avenue,Sanxiang Town,Zhong shan,, Sanxiangzhen District, Zhongshan, China
酒店地址: 广东省 · 中山 · 三乡镇 · 三乡镇景观大道8号